تخته شنای اسپیدو مدل Elite Pullkick

تخته شنای اسپیدو مدل Elite Pullkick

Speedo Elite Pullkick Swimming Board